A A A

Sita skupiona

Silą skupioną nazywamy obciążenie, które działa na bardzo malej powierzchni, np. ciężar przenoszony przez żebro na podciąg, ciężar człowieka stoją­cego na pomoście rusztowania itp. Wielkość sił skupionych wyrażamy w kG. Obciążenie ciągle. Obciążeniem ciągłym nazywamy obciążenie rozłożone na pewnej powierzchni lub na pewnym odcinku długości. Obciążenie ciągłe może być rozłożone równomiernie lub nierównomiernie. Ciężar własny belki stanowi obciążenie równomiernie rozłożone na długości tej belki, które podaje się w kG m. Przykładem obciążenia równomiernie rozłożonego będzie również warstwa równo ułożonego towaru na stropie magazynu. Takie obciążenie podajemy w kG/m2. Jeżeli ten strop oparty jest na belkach, to belki te są obciążone obciążeniem ciągłym, które obliczamy mnożąc obciążenie przypadające na 1 m2 stropu przez rozstaw belek.