A A A

Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych

Obecnie dąży się do usunięcia sezonowości robót ziemnych i przejścia na pracę ciągłą, co powoduje niejednokrotnie konieczność prowadzenia robót ziemnych w okresie zimowym. Wykonywanie tych robót w warunkach zimowych jest utrudnione ze wzglę­du na to, że grunt przemarza i w związku z tym występują dodatkowe trudności przy jego odspajaniu. Głębokość przemarzania gruntu w Polsce waha się przeciętnie w gra­nicach 0,80-1.20 m. Planując roboty w zimie należy w miarę' możności tereny pod przyszłe wykopy i nasypy chronić przed zamarzaniem przez nakrycie ich ściółką, słomą, trzciną itp. materiałami oraz zasypywanie warstwą suchej ziemi grubości 10-15 cm. Ponadto na terenach tych należy zapewnić bardzo dobre odprowadzenie wód powierzchniowych i wgłębnych. Grunt zamarznięty, zwłaszcza spoisty, staje się tak twardy jak grunt skalisty, w związku z czym przy jego odspajaniu stosujemy takie same środki jak przy odspajaniu gruntów twardych i skal. Odspajanie ręczne za pomocą klinów, kilofów, łomów i łopat oraz przy użyciu łopat pneumatycznych można stosować przy nieznacznych objętościach robót ziemnych (do kilkunastu m3). Przy większych powierzchniach i objętościach i przy grubości warstwy zmarzniętej ziemi do 30 cm możemy stosować do odspajania ciężkie zrywarki poruszane ciągnikiem gąsienicowym.