A A A

Wiadomości ogólne

Roboty szklarskie powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienie od dokumentacji technicznej powinno być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny lub inny równorzędny dokument. Roboty zanikające powinny być sprawdzone przez nadzór techniczny i wpisane do dziennika budowy. Jakiego szklą należy użyć do szklenia danego budynku lub poszczególnych części, powinno być podane w opisie robót, co jednak nie zwalnia wykonawcy od zwrócenia uwagi na ewentualne możliwości zastosowania szklą bardziej ekonomicznego. Roboty szklarskie należy wykonywać po zakończeniu podstawowych robót budo­wlanych, tynkowych i podłogowych, lecz przed malowaniem ścian i sufitów. Roboty stolarskie, ślusarsko-kowalskie i okuciowe oraz wszystkie czynności wstępne zwią­zane z malowaniem elementów przeznaczonych do szklenia należy wykonać przed szkleniem, z wyjątkiem ostatecznego malowania, które wykonuje się po szkleniu. Wy­magania te nie mają zastosowania, gdy na budowę dostarcza się gotowe elementy, w których otwory okienne i drzwiowe są pomalowane i oszklone. Ze względów oszczęd­nościowych lepiej jest zamawiać płyty szkła o wymiarach tzw. ścisłych, tj. o takich wymiarach, aby po pocięciu nie było odpadów, lub gotowe szyby wycięte według podanych wymiarów. Dla uproszczenia pracy przy ustalaniu wymiarów płyt szkła służy, w której podane są wymiary ptyt oraz najczęściej spotykane wymiary szyb w typowej stolarce okiennej. Posługiwanie się tablicą jest bardzo proste, np. szyby o wymiarach 500 x 620 mm najlepiej jest wykrawać z płyty o wymiarach 1080 x 620 mm. Z takiej płyty otrzymujemy dwie szyby z minimalnym odpadem.