A A A

Warunki techniczne odbioru robót

Na powierzchni tynków nie mogą występować: trwałe zacieki,wykwity, wy­pryski i spęcznienia, pęknięcia, widoczne miejscowe nierówności wynikające z tech­niki wykonania tynku. np. ślady wygładzania dla tynków doborowych kat. IV. W tynkach pospolitych dopuszcza się występowanie nierówności powierzchni o głę­bokości lub wypukłości do 4 mm na całej długości łaty kontrolnej. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny być za­bezpieczone przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2-4 mm.