Reklama
A A A

Warunki bhp

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopów przewodów wodociągowych, kana­lizacyjnych, kablowych, centralnego ogrzewania, gazowych itp. W przypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności i za­bezpieczenia, zaniechać pracy koparkami, kilofami itp., a roboty prowadzić pod ści­słym nadzorem delegata odpowiedniego zakładu (elektrowni, gazowni itp.). Wykopy należy zabezpieczać przed zalewaniem przez wody powierzchniowe. W miejscach przejść dla pieszych należy stosować bariery ochronne oraz nad wykony­wanymi przekopami mostki szerokości 0,7-l.O m z obustronnymi poręczami. Najmniejszy bezpieczny kąt nachylenia skarp wykopu dla gruntów średniospoistych wynosi 45°. Wykonywanie wykopów przez ich podkopywanie jest niedopuszczalne. Należy prze­strzegać, aby były zachowane bezpieczne odległości krawędzi wykonywanych wyko­pów od istniejących budynków; odległości te powinny wynosić co najmniej 3-6 m w zależności od położenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejącego budynku. Deskowanie ścian wykopów rozbiera się od dołu warstwami szerokości 30-41 cm: rozporki usuwa się po ustawieniu dodatkowej pośredniej rozporki; w gruntach bardzo słabych deskowanie częściowo się pozostawia. Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopów należy przestrzegać szczegól­nych warunków bezpieczeństwa, związanych z pracą i obsługą maszyn, które mogą stanowić zagrożenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących się w ich pobliżu. Przy stosowaniu materiałów wybuchowych należy zachowywać specjalne przepisy bezpieczeństwa: roboty te mogą być prowadzone tylko przez specjalne zespoły upraw­nione do prowadzenia robót minerskich.