Reklama
A A A

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Do mieszania i zagęszczania masy betonowej do robot zbrojarskich są stosowane róż­nego rodzaju betoniarki, wibratory, giętarki i nożyce do cięcia stali. Każdy z wymie­nionego sprzętu może zagrażać obsłudze. O bezpieczeństwie pracy zatrudnionych przy wyżej wymienionym sprzęcie decyduje: pełna sprawność sprzętu, właściwe podłączenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, osłony przeciw wypadkowe: pouczenie pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach oraz o niebezpieczeństwach, gdy sprzęt jest w ruchu: powierzenie obsługi sprzętu kwalifikowanemu pracownikowi. Zasady bhp przy obsłudze betoniarki. Betoniarka powinna być tak ustawiona. aby w cza­sie pracy nie uległa przesuwowi. Przy podnoszeniu kosza może być naruszona równowaga betoniarki, dlatego ramę podwozia, od strony przeciwnej koszowi, należy przywiązać do wbitych skośnie w ziemię pali. Manipulowanie w bębnie betoniarki w czasie ruchu jest niedopuszczalne.