A A A

Uprawnienia majstra budowlanego

wyznaczanie brygadom roboczym i indywidualnie pracującym robotnikom zadań roboczych oraz ustalanie kolejności i sposobów wykonywania robót w celu zapewnie­nia koordynacji pracy i ciągłości robót, dobieranie składu brygad roboczych, typowanie robotników na stanowiska bry­gadzistów oraz stawianie kierownikowi robót (budowy) wniosków dotyczących składu brygad i brygadzistów, stawianie wniosków w sprawie zaszeregowania poszczególnych robotników zgod­nie z ich kwalifikacjami, stawianie wniosków w sprawie stosowania sankcji służbowych, do zwolnienia włącznie, wobec robotników winnych nieprzestrzegania dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, lub też rozmyślnego nie­przestrzegania obowiązującej technologii robót, stawianie wniosków w sprawie nagród i przeszeregowania robotników wyróżnia­jących się swoją pracą.