Reklama
A A A

Projekt techniczny inwestycji

Obiekt budowlany jest to wczesne zadania inwestycyjne (budynek, budowla inżynierska, instalacja przemyslowa Itp.l: w niektórych wypadkach obiekt; zadanie inwestycyjne. Projekt techniczny inwestycji jest to zbiór obowiązujących dyspozycji technicznych dla wykonawców inwestycji. Ustala on zakres i sposób prawidłowego wykonania wszy­stkie!' robót, dostaw i czynności nim objętych w terminach zgodnych z harmonogra­mem i niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego efektu. To co powinien zawierać: schematy ideowe i wyniki obliczeń, obliczenia i opisy w niezbędnym zakresie. graficzne przedstawienie projektowanych rozwiązań umożliwiające jednoznaczne ich określenie. rysunki robocze niezbędne do zgodnego z projektem wykonania konstrukcji i instalacji oraz sporządzane — indywidualnie — rysunki architektoniczno-budowlane. zestawienia kosztów (kosztorysy) robót i obiektów w zakresie uznanym za konieczny przez wykonawcę budowy lub inwestora. wskaźniki techniczno-ekonomiczne, charakteryzujące główne rozwiązania pro­jekcie. inne niezbędne dane stosownie do charakteru zadania lub obiektu. Projekt inwestycji polegający na budowie (rozbudowie) zakładów przemysłowych powinien ponadto zawierać: charakterystykę procesu produkcji z uwzględnieniem zaopatrzenia materialowo- -technicznego i powiązań kooperacyjnych oraz charakterystykę organizacji produkcji. zestawienia maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne oraz ich charakterystyki techniczno-eksploatacyjne, które nie mogą być pogorszone w czasie realizacji inwestycji, rysunki rozstawienia maszyn i urządzeń bądź ważniejszych węzłów technolo­gicznych, a w razie potrzeby przekroje budynku z gabarytami maszyn i urządzeń. rysunki bądź modele koordynacyjno-kontrolne sieci i urządzeń technologicznych. Jednostka projektowania (biuro projektów) ponosi pełną odpowiedzialność za spo­rządzony projekt, jego jakość i nowoczesność rozwiązań oraz za dostosowanie za­wartości projektu do określonego przez inwestora celu i właściwych warunków techniczno-eksploatacyjnych.