A A A

Podział izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne wg normy PN-69/B-I0260 dzielą się na: a) izolacje przeciwwilgociowe — chroniące obiekty budowlane przed działaniem wody nie wywierającej parcia hydrostatycznego, izolacje przeciwwodne - chroniące obiekty budowlane przed działaniem wody wywierającej parcie hydrostatyczne, izolacje parochronne — chroniące przegrody budowlane lub niektóre warstwy tych przegród przed działaniem pary wodnej. Izolacje mogą być ułożone: na powierzchniach poziomych (izolacje poziome), na po­wierzchniach pionowych (izolacje pionowe) oraz na powierzchniach pochyłych. Oprócz tego rozróżnia się: izolacje zewnętrzne, tj. chroniące obiekt przed wodą ze­wnętrzną, izolacje wewnętrzne, tj. zabezpieczające zbiorniki, kanały, osadniki itp. przed wyciekaniem z nich wody użytkowej. W zależności od rodzaju materiałów rozróżnia się następujące izolacje: powłoki z roztworów lub emulsji asfaltowych. powłoki z lepików, mas konserwacyjnych, asfaltów lub żywic syntetycznych, izolacje z papy, folii z tworzyw sztucznych lub blachy, warstwy z zaprawy cementowej z dodatkiem uszczelniającym lub z płytek o małej nasiąkliwości wody, izolacje proszkowe (z tzw. proszków hydrofobowych).