Reklama
A A A

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 24 października 1974 r. — Prawo budowlane, ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 38, poz. 229 stanowi podstawowy akt prawny normujący sprawy wykorzy­stania terenów, projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowla­nych oraz działania organów administracji państwowej w tych dziedzinach. Z dokumentacją techniczną inwestycji i działalnością zawodową w budownictwie wiążą się akty wykonawcze do ustawy Prawe budowlane wydane przez Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, a mianowicie: Rozporządzenie z dn. 20.2.1975 r. w sprawie nadzoru urbanislyczno-budowlanego. Rozporządzenie z dn. 20.2.1975 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych, obowiązujących w bu­downictwie. Rozporządzenie z dn. 20.2.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Powyższe rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 8 z 1975 r. Zasady-sporządzania, uzgadniania i zatwierdzania założeń techniczno-ekonomicznych oraz sporządzania projektów technicznych inwestycji związanych z budową, rozbu­dową, przebudową i modernizacją są określone w Uchwale nr 75 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie projektowania inwestycji. Zgodnie z tymi przepisami przygotowanie do realizacji inwestycji wymaga sporzą­dzenia : założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji (ZTE). projektu technicznego inwestycji (PT). W odniesieniu do inwestycji prostych wymieniona uchwała nr 75 Rady Ministrów przewiduje możliwość sporządzania dokumentacji jednosladiowej uproszczonej, obej­mującej niezbędny zakres elementów założeń techniczno-ekonomicznych oraz pro­jektu technicznego