A A A

Obmiarowanie robót szklarskich

Jakość robót szklarskich w całości sprawdza się przez oględziny, a wyrywkowo za pomocą szczegółowych pomiarów, czy odpowiadają wymaganiom PN-72/B-I0180 ..Roboty szklarskie". Ilość wykonanych robót szklarskich ustala się przez obmiar. Szyby mierzy się w świetle wrębów, zaokrąglając wynik pomiaru do pełnego cm w górę. Powierzchnię szyb oblicza się z dokładnością do 0,01 m2. Szyby o kształcie niepro-stokątnym mierzy się według najmniejszego opisanego na szybie prostokąta. Świetliki szklone na zakładkę należy mierzyć z uwzględnieniem powierzchni zakładek. Przy robotach remontowych obmiar robót szklarskich (szklenie i rozszklenie) mierzy się jak roboty nowe.