A A A

Krycie dachów dachówkami

Krycie dachówkami zaleca się prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W wyjątko­wych przypadkach można układać dachówki na sucho i w niższych temperaturach. Przed rozpoczęciem robót powinien być całkowicie wykonany podkład, przy czym musi on mieć prawidłowe nachylenia połaci i prawidłowy rozstaw łat. Poza tym powinny być już wykonane obróbki blacharskie przy okapach, w koszach, przy kominach, murach ogniowych, okienkach itp. Przestrzeń poddasza powinna być wentylowana przez wywietrzniki, umieszczone w połaciach dachowych, a ponadto bez względu na typ dachówek powinny być prze­strzegane następujące zasady: krycie dachówkami z uszczelnianiem spoin zaprawą może być prowadzone w tem­peraturze powyżej +5°C utrzymującej się w ciągu całej doby, dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej pod wymaganym spadkiem i pokrytej pasami blachy ocynkowanej lub cynkowej o szero­kości co najmniej 20 cm w rozwinięciu. Wystające brzegi dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem ocyn­kowanymi haczykami wbitymi w deskę okapową. Przy gzymsie murowanym dachówki okapowe układa się na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.