A A A

Instalacje domowe

Budynki mieszkalne mogą być wyposażone w następujące instalacje sanitarne: wo­dociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, cieplej wody użytkowej, odprowadzenia spalin, wentylacyjną, przeciwpożarową. Instalacja wodociągowa ma za zadanie doprowadzenie wody do celów pitnych i sa­nitarnych. Woda może być pobierana z ujęcia lokalnego lub miejskiej (centralnej) sieci wodociągowej przez podłączenie domowe z wodomierzem. Instalacją kanalizacyjną odprowadzane są wody zużyte (ścieki) do kanalizacji miejskiej lub lokalnej oczyszczalni ścieków. Instalacja gazowa doprowadza gaz pod niskim ciśnieniem do odbiorców. Zasilana może być z sieci gazu miejskiego, stacji redukcyjnej gazu ziemnego lub lokalnie gazem płynnym. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana może być z sieci ciepłowniczej przez węzeł cieplny, z kotłowni osiedlowej lub lokalnej. W węźle cieplnym następuje również przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda użytkowa w przypadku zasilania z węzła ciepłowniczego jest przygotowy­wana centralnie w wymiennikach. Innym sposobem przygotowania cieplej wody są gazowe lub elektryczne grzejniki wody przepływowej. Odprowadzenie spalin jest konieczne w przypadku stosowania gazowych grzejników wody przepływowej i innych odbiorników gazu (piece) o wydajności powyżej 10 000 kcal/h. Spaliny odprowadza się rurami do kanałów spalinowych. Instalacje wentylacyjne, zazwyczaj grawitacyjne, muszą być stosowane w kuchniach i łazienkach. Dopływ świeżego powietrza następuje przez otwory okienne i drzwiowe. Wentylacja mechaniczna stosowana jest w pomieszczeniach specjalnych, jak np. ko­tłownie, laboratoria itp. W pomieszczeniach o specjalnych wymaganiach komfortu cieplnego stosowana jest klimatyzacja. Aparaty klimatyzacyjne oczyszczają, ogrzewają (lub schładzają) i na­wilżają powietrze doprowadzane do pomieszczenia. Mogą one doprowadzać tylko świeże powietrze lub uzupełniać powietrzem świeżym powietrze obiegowe. Najczęściej stosowane są w pomieszczeniach szpitalnych, pomieszczeniach maszyn matematycz­nych lub dużych obiektach handlowych bądź użyteczności publicznej (kryte baseny kąpielowe, łaźnie itp.). Instalacje przeciwpożarowe w budynkach mieszkalnych i administracyjnych ograni­czają się do zainstalowania suchych pionów, tj. przeciwpożarowych urządzeń wodnych przeznaczonych do szybkiego podania wody sprzętem straży pożarnych.