Reklama
Zobacz jak wygląda budowa domów w naszej firmie! Pełen profesjonalizm, monitoring budowy, pełna kontrola!
A A A

Decyzje organów administracji państwowej

W celu podjęcia działalności inwestycyjnej inwestor ma obowiązek: w odniesieniu do budownictwa jednostek gospodarki uspołecznionej — uzyskania decyzji właściwego organu administracji państwowej o zatwierdzeniu planu realiza­cyjnego (z możliwością uzyskania wcześniejszych decyzji o ustaleniu miejsca i wa­runków realizacji inwestycji budowlanej oraz o pozwoleniu na budowę. w odniesieniu do budownictwa dla osób fizycznych — uzyskania decyzji organu administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice o pozwoleniu na budowę (z możliwością uzyskania na wniosek in­westora wcześniejszej decyzji o zatwierdzeniu planu zagospodarowania działki). Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.2.1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego określa szczegółowo, jakie inwestycje wymagają zatwierdzenia planu realizacyjnego oraz jakie dokumenty i uzgodnienia są niezbędne do uzyskania decyzji organów administracji państwowej o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i o wydaniu pozwole­nia na budowę. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie budownictwa dla osób fizycznych należy dołączyć: plan zagospodarowania działki budowlanej w skali nie mniejszej niż 1 .500, zawie- rający — element) niezbędne do ustalenia granic działki i usytuowania projektowanych obiektów budowlanych. obrysy projektowanych obiektów, ich przeznaczenie, charakterystyczne wymiary, wzajemne odległości, wjazdy, wejścia. sposób realizacji inwestycji według rodzaju projektu (indywidualnego, typowego. powtarzalnego). zmiany wprowadzane w istniejącym zagospodarowaniu działki i drzewostanie, projekt techniczny obiektu budowlanego projektowanego indywidualnie. wymagane szczególnymi przepisami dowody uzgodnienia łub pozwolenia innych organów administracji państwowej, dotyczące wykonywania zamierzonych robót budowlanych. dowód własności, wieczystego użytkowania działki budowlanej, a na obszarach wsi również dowód samoistnego posiadania lub inny dowód dysponowania nierucho­mością. Opracowania I dołącza się w dwóch egzemplarzach, natomiast doku­menty w jednym egzemplarzu. W wypadku wykonywania obiektu wg projektu typowego lub powtarzalnego inwestor może zamiast planu zagospodarowania działki dołączyć dwa egzemplarze mapy (lub szkicu sytuacyjnego) wymaganej do sporządzenia tego planu oraz jeden egzemplarz projektu, jeżeli obiekt będzie budowany: na terenie istniejącej zagrody. na działce częściowo zabudowanej. na działce nie zabudowanej, wydzielonej geodezyjnie.