A A A

Dane ogólne

Realizacja każdej budowli wymaga przeniesienia na grunt jej położenia zgodnie z pro­jektem, a co za tym idzie wymaga przeprowadzenia w terenie odpowiednich geodezyj­nych prac pomiarowych. Żadna inwestycja budowlana nie może być realizowana bez właściwie zorganizowanej obsługi geodezyjnej placu budowy. Na dużych budowach następuje podział czynności w tym zakresie pomiędzy kwali­fikowanym personelem geodezyjnym odpowiedzialnym za racjonalną organizację kompleksowej obsługi geodezyjnej a personelem budowlanym, wykonującym pro­stsze, cząstkowe prace pomiarowe. Na małych budowach nierzadko większość prac pomiarowych wykonuje personel budowlany. Do elementarnych prac pomiarowych wykonywanych we własnym zakresie w trakcie realizacji budowy przez personel budowlany należą najprostsze pomiary związane przede wszystkim ze szczegółowym wytyczaniem budynku Umiejętność wykonywa­nia tych pomiarów sprowadza się do znajomości elementarnych metod pomiarów po­ziomych (sytuacyjnych) i najprostszych metod pomiarów (wysokościowych).